1. Toepassing
1.1. Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ICT-Solutions Comm. V. en de afnemer, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2. Afwijkingen en andere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door ICT-Solutions Comm. V. aanvaard te worden.

2. Aanbieding
2.1. Alle door ICT-Solutions Comm. V. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en binden ICT-Solutions Comm. V. niet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2. Alle bij een aanbiedingen verstrekte prijslijsten, brochures en gegevens omtrent maat, gewicht, enz. zijn louter benaderend. Zij waarborgen geen eigenschappen en binden ICT-Solutions Comm. V. niet, behoudens schriftelijke bevestiging.

3. Overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand nadat ICT-Solutions Comm. V. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of in geval van onmiddellijke levering geldt de factuur als opdrachtbevestiging.
3.2. De verkopers van ICT-Solutions Comm. V. zijn niet bevoegd mondelinge afspraken te maken of waarborgen te verstrekken die afwijken van de inhoud.
3.3. Bij elke bestelling verbindt de klant zich tot afname. Bij eventuele opzegging blijft ICT-Solutions Comm. V. vrij, hetzij de afname en de volledige betaling ter bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30% op de bestellingsom te eisen.

4. Prijzen
4.1. Hetzij anders vermeld, gebeuren alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen exclusief kosten transport, verpakking, verzekering, BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten van welke aard ook.
4.3. Indien de afnemer tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen.
4.4. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is ICT-Solutions Comm. V. gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5. Leveringstermijn
5.1. ICT-Solutions Comm. V. is niet gebonden aan leveringsdata en termijnen tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. De verbintenis vanwege ICT-Solutions Comm. V. binnen een bepaalde termijn te leveren, gebeurt steeds onder voorbehoud van tijdige en juiste levering aan ICT-Solutions Comm. V. door haar leveranciers.
5.2. Ingeval van wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid ervan, met vertraging van levering tot gevolg, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig
verlengd, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding. 5.3. Overschrijding van een leveringstermijn wegens vreemde oorzaak ongeacht of deze bij ICT-Solutions Comm. V. voorvalt of haar leveranciers, geven ICT-Solutions Comm. V. het recht de levering op te schorten, voor de duur van de belemmering of geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst af te zien, zelfs indien de afnemer zijn verplichtingen is blijven nakomen. Indien de levering de 90 dagen overschrijdt is de afnemer gerechtigd om binnen de 14 dagen nadien, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
5.4. Wanneer de leveringstermijn aldus werd verlengd of wanneer ICT-Solutions Comm. V. van haar verplichtingen wed ontlast, zal de afnemer nimmer recht hebben op schadevergoeding.
5.5. ICT-Solutions Comm. V. is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en deze afzonderlijk te factureren, indien de volledige bestelling niet of niet meteen kan geleverd worden.

6. Risico
6.1. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
6.2. Indien de goederen niet binnen de 5 werkdagen zijn afgenomen, wordt de overeenkomst automatisch en zonder tussenkomst van de rechtbank verbroken ten laste van de afnemer. De veroorzaakte kosten, ook deze van wederopslag, zijn ten laste van de afnemer.
6.3. Bij de uitoefening van werken zal de klant er steeds op zorgen dat de plaats en toegang tot de werken door ICT-Solutions Comm. V. of zijn aangestelden steeds toegankelijk is. De klant dient er voor te zorgen dat er geen buizen en/of leidingen geraakt kunnen worden. De eventueel veroorzaakte schade zal steeds ten laste zijn van de klant.

7. Transport
7.1. Het transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en voor risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle schade voor rekening en risico van de afzender zijn.
7.2. Indien per uitzondering ICT-Solutions Comm. V. het transport bekostigt, verandert dit niets aan het risico dat ten laste blijft van de afnemer.
7.3. De wijze van transport, verzending, verpakking, enzovoort wordt – tenzij door de afnemer nadere aanwijzingen worden verstrekt – bepaald door ICT-Solutions Comm. V. als een goede huisvader.

8. Aanvaarding van het geleverde goed
8.1. De levering gebeurt bij door ICT-Solutions Comm. V..
8.2. De afnemer is verplicht het geleverde goed zo snel mogelijk na ontvangst op eventuele beschadigingen en gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij de aflevering worden vastgesteld, op de leveringsbon, factuur en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij de aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen de vijf werkdagen na de aflevering aan door ICT-Solutions Comm. V. schriftelijk gemeld.
8.3. Na verstrijken van voorgenoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde goed te hebben aanvaard.
8.4. Indien en voor zover door ICT-Solutions Comm. V. de klacht gegrond bevindt, is door ICT-Solutions Comm. V. uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van door ICT-Solutions Comm. V. zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan gelden op welke vergoeding dan ook.
8.5. Het voorgaande ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

9. Internet domeinnamen en hostings, webdesign
9.1. Laattijdige betaling van een internet domeinnaam of hosting kan de schrapping van de desbetreffende domeinnaam tot gevolg hebben.
9.2. De provider eigent zich het recht toe uw domein en/of hosting in quarantaine te plaatsen, waardoor deze onbruikbaar blijft tot de factuur geregeld is.
9.3. Indien u uw domeinnaam niet wenst te verlengen, gelieve hiervan uiterlijk 3 maand vóór de hernieuwperiode ICT-Solutions Comm. V. aangetekend op de hoogte te brengen. De hernieuwperiode kan u vinden op http://www.dns.be
9.4. De aanmaak van een website impliceert niet noodzakelijk dat het design uniek is.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van ICT-Solutions Comm. V. tot volledige betaling aan ICT-Solutions Comm. V. en de niet uitvoeringen door de afnemer geeft ICT-Solutions Comm. V. het recht op onmiddellijke terugname op kosten en risico van de afnemer.

11. Garantie
11.1. Met betrekking tot de door haar geleverde goederen verstrekt ICT-Solutions Comm. V. een garantie op verborgen materiaal-en fabricagefouten. Het spreekt vanzelf dat defecten veroorzaakt door overspanning, fout van de gebruiker, nalatigheid enz. nooit gedekt zijn door de verstrekte garantie van ICT-Solutions Comm. V..
11.2. De door ons verstrekte garantie is steeds beperkt tot deze welke wordt geboden door de leverancier(s) van ICT-Solutions Comm. V.. Op demotoestellen is er nooit garantie.
11.3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten direct of indirect het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Indien de instructies van ICT Solutions Comm. V. niet werden gevolgd, of indien de goederen door anderen dan ICT-Solutions Comm. V. werden onderhouden of zijn gewijzigd.
11.4. De afnemer dient het gebrek onmiddellijk na ontdekking met aangetekend schrijven te melden.
11.5. De garantie is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van gebrekkige geleverde goederen, naar keuze van ICT-Solutions Comm. V.. Geen enkele schadevergoeding kan verschuldigd zijn.
11.6. De afnemer dient te zorgen voor het kopiëren en bewaren van belangrijke informatie welke ICT-Solutions Comm. V. wordt toevertrouwd, daar deze informatie gedurende het reparatieproces verloren zou kunnen gaan.
11.7. Het recht op garantie omvat niet de gebruiksartikelen zoals daar zijn diskpacks en andere geheugendragers.
11.8. Het recht op garantie is enkel geldig als de goederen ons terug worden bezorgd in hun oorspronkelijke verpakking. In het geval dat uw teruggestuurde goederen niet defect bevonden worden, maar dat ze niet degelijk functioneren omwille van een foute manipulatie zal er 50 EUR per kwartier voor inspectie worden aangerekend.
11.9. Het nakomen van ICT-Solutions Comm. V. aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot andere verplichtingen dan haar garantieverplichtingen is ICT-Solutions Comm. V. niet gehouden, nog is de afnemer gerechtigd tot vordering van ontbinding van overeenkomst.

12. Betaling
12.1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling vooraf of contant bij levering te geschieden.
12.2. Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen contant betaald te worden, zulks uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum.
12.3. ICT-Solutions Comm. V. is gerechtigd, ondanks andersluidende aanduiding van de afnemer, betalingen met reeds bestaande schulden van de afnemer te verrekenen.
12.4. Zijn er reeds verschuldigde kosten en intresten, strekken de betalingen eerst tot voldoening van deze kosten en intresten, en vervolgens tot voldoening de oudste openstaande facturen. De afnemer dient hiervan te worden ingelicht.
12.5. Blijft de afnemer in gebreke te betalen, zal een intrest verschuldigd zijn van één percent per maand evenals een forfaitaire schadevergoeding van 20 percent van het nog verschuldigde saldo met een minimum van 50 EUR en een maximum van 5000 EUR te eisen ter titel van forfaitaire schadevergoeding, uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen.
12.6. In geval van faillissement, beslag, gerechtelijk akkoord, overlijden enz. van de afnemer en bij niet nakomen van een verbintenis door de afnemer is de overeenkomst automatisch en zonder tussenkomst van de rechtbank ontbonden.

13. Geheimhouding
13.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer verstrekte vertrouwelijke informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te nemen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht genomen wordt.

14. Software
14.1. Indien software in de levering is inbegrepen, blijft de eigendom en de intellectuele eigendom ervan bij de leverancier van ICT-Solutions Comm. V..
14.2. De afnemer is gemachtigd de software producten aan de eindverbruiker door te verkopen en hem een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik ervan. Dit geeft de afnemer niet het recht de software producten van ICT-Solutions Comm. V. of haar toeleverancier te kopiëren of aan derden ter beschikking te stellen anders dan door middel van de sublicentie.

15. Aansprakelijkheid
15.1. ICT-Solutions Comm. V. is enkel gehouden door schade veroorzaakt door haar opzet.

16. Bevoegdheid
16.1. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen.

17. Toepasselijk recht
17.1. Enkel het Belgische recht is van toepassing.